Датата 16 юли 2010 г. ще се запомни в историята на денталното съсловие у нас с учредяването на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ).След три дискусионни срещи, проведени по цялата страна, в рамките на шест месеца – през март в кк „Златни пясъци“, през май на изложението „Булдентал“ и през юни по време на Научния конгрес на БЗС в Бургас, асоциацията на денталните мениджъри се „роди“ на седмия месец в София.
Подписите си като учредители през този юлски ден сложиха д-р Венета и Валентин Павлови („ЕОДент“ – София, Перник), д-р Нелия Михайлова („Изидент“ – Пловдив), д-р Венцислав Стоев („Св. Аполония“), София, д-р Соня Еленкова, Русе, д-р Пламен Бързашки, Смолян, д-р Катя Славова („Биодент“), Елин Пелин, Пламен Петков (мениджър), д-р София Буджева, Бургас, д-р Спаска Фезова, Благоевград, д-р Юра Пандушева, Пловдив, д-р Диана Бушкалова („Мегадент“), Стара Загора и като физически лица Маргарита Тотева и Сергей Пенов.


Приет бе устав на организацията, като тя ще се ръководи от Управителен съвет в 7-членен състав. За председател на асоциацията бе избрана д-р Венета Павлова, а за зам.-председател – д-р Нелия Михайлова.
В Управителния съвет влизат още д-р София Буджева, д-р Венцислав Стоев, д-р Пламен Бързашки, д-р Соня Еленкова и Сергей Пенов.
Контролният съвет се оглавява от д-р Катя Славова.
Членството в новата организация става след еднократна встъпителна вноска от 250 лв. и членски внос от 25 лв. на месец.
Уникалното на асоциацията на денталните мениджъри е, че у нас за първи път в областта на денталната медицина се създава сдружение от отворен тип – в него освен зъболекари ще членуват мениджъри на дентални практики, които не са завършили дентална медицина, а като асоциирани членове ще бъдат приемани организации извън денталния бранш, занимаващи се със сходна дейност – маркетинг, мениджмънт, PR и пр.
Сред целите на новоучредената организация са развитието и популяризирането на дейността на денталните практики и тяхното управление. Тя ще провежда семинари с цел повишаване квалификацията на членовете на сдружението, конференции, събрания, делови срещи и симпозиуми с цел популяризиране на постигнатите резултати от дентални практики и обмяна на опит между членовете на сдружението.
Асоциацията ще работи за създаване на коректни отношения в пряката дейност на мениджърите на дентални практики и защита на инвестициите в тези практики. Тя ще подпомага професионалната и личностна реализация на специалистите в тази област.
Сдружението ще търси контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите му, с оглед взаимен обмен на информация, опит и идеи.
При необходимост от асоциацията ще лобират пред държавни, общински и обществени организации в сферата на здравеопазването за подпомагане решаването на проблеми в областта на денталния мениджмънт.
От асоциацията също така ще работят за създаване на основа за взаимен обмен и партньорство при решаване на проблеми, свързани с денталния мениджмънт у нас, и предотвратяване на случаи на нелоялна конкуренция.
Ангажиментът на асоциацията към провеждането на конкурса „Мениджър на дентална практика” също е залегнал в устава й, както и да работи за утвърждаването на позитивния имидж на българс­кия зъболекар и денталния мениджър в на­шето общество.
За постигане на задачите си тя ще поддържа и осъществява контакти със средствата за масова информация, в т.ч. специализираните ме­дии.
Първото общо събрание на асоциацията на денталните мениджъри у нас ще се проведе през септември-октомври т.г., когато ще се приемат нови членове.


Пред в. „Стоматологичен свят“ и други медии д-р Нелия Михайлова, зам.-председател на асоциацията, изтъкна своите аргументи за необходимостта от основаването на тази организация:

– В денталните факултети ня­ма такъв тип образование – дентален мениджмънт – и на нас през годините ни се наложи да се обучаваме сами, в крачка. Смятаме, че вече сме достигнали до такъв етап, в който е много важно да се обединим, за да си бъдем полезни един на друг, а пък заедно да бъдем полезни на колегите, които тепърва започват.


Според д-р Венцислав Стоев „основната същност на тази организация е в посоката на развитие на нещо, което е много добре развито в другите браншове на икономиката, но е още в началото при българските дентални практики“.

– Както казаха колегите, няма специализирано обучение и всичко, което сме учили, сме го учили по два пъти – единия от емпиричния си опит, а втория път от водещи специалисти, които гостуваха у нас като Дженифър де Сейнт Джордж. В този смисъл ние ще каним такива специалисти от чужбина и колеги, които да споделят своя опит с нас.

Втората цел, допълни д-р Стоев, е да развием специалността на денталния мениджър, т.е. тези функции в момента се изпълняват в голям процент от случаите от самите зъболекари, а в повечето страни по света това са специалисти, които са подготвени за тази мениджърска дейност.


Според д-р София Буджева от Бургас „все още много колеги не отдават значение на мениджмънта, не се интересуват от мениджмънт на клиниките и кабинетите си и затова в клиниките възникват сериозни проблеми. Не се менажира добре, нито се почива добре“.
Прогнозата й е, че около 30% ще бъдат готови да „попиват“ принципите на денталния мениджмънт и да ги въвеждат в практиките си, благодарение на дейността на асоциацията.
Д-р Буджева е на мнение, че другата посока, в която трябва да се работи, е в областта на денталния туризъм. Защото наистина има ниша, която трябва да се запълни, но без помощта на хотелите и туроператорите ще бъде трудно.


Д-р Диана Бушкалова от Стара Загора обърна внимание на два аспекта от дейността на асоциацията. Първият в посока на взаимоотношенията с пациентите и възпитаването на здравната култура у тях. „Възпитаването на дентална култура в пациентите от най-ранна детска възраст е наша основна задача“, категорична е д-р Бушкалова. „Крайната ни цел е пациентът и ние да се развиваме, за да му бъдем полезни. Нашата професия е мисионерска и трябва да влагаш душа и сърце в нея.“
Друга задача на новата организация според д-р Бушкалова е да работи за „облекчаване на условията за инвестиране в зъболекарските практики“.


Вижданията на Маргарита Тотева за бъдещето на асоциацията на денталните мениджъри са, че тя „ще се развива стъпка по стъпка и качествено“.
Безспорно предизвикателствата, пред които е изправена новата организация, са твърде сериозни. И свързани с думата „изграждане“. Тя трябва:
• да изгражда себе си като нов тип структура на база на своя програма
• да изгражда теоретичните и практически принципи на една нова за България дисциплина – дентален мениджмънт, и да ги систематизира
• да популяризира сред със­ловието тези принципи и в сътрудничество с негови представители, осъзнали важността на тези принципи, да ги въвежда в практиката
• да следи и отчита реалните бизнес потребности от инвестиции, консултантска и екпертна помощ на онези практики, нейни членове, които желаят да се развиват, и да ги поощрява в този процес
• да се вгледа в студентските скамейки на денталните факултети, от които утре ще станат бъдещите дентални мениджъри
• да осъзнае, че освен много работа и търпение, за да се въведе системата от ефективни правила за организация, управление, маркетинг и комуникация на голяма част от денталните практики у нас, т.е. денталният мениджмънт, е нужно и разбирането, и подкрепата на цялото организирано дентално съсловие в България. Както и на всички външни организации, които желаят да обменят опит и свежи идеи с нея.